Põhikiri

MTÜ Inglise Buldogide Eesti Klubi P Õ H I K I R I

Kinnitatud asutamislepinguga 5. septembril 2017. a.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Inglise Buldogide Eesti Klubi (edaspidi: Ühing. Inglise keeles English Bulldog Estonian Club). Ühing on asutatud 05.09.2017. aastal määramata tähtajaks.

1.2. Ühingu asukohaks Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing ühendab kõiki inglise buldogide kasvatajaid ning omanikke vabatahtliku kuuluvuse alusel.

1.4. Ühingu tegevuse eesmärgiks on:

1.4.1. Eestis elavate inglise buldogide kasvatajate, aretajate ja omanike ühendamine ühtsesse organisatsiooni.

1.4.2. Ühing propageerib ja aitab kaasa puhtatõuliste inglise buldogide pidamisele, kasvatamisele ja aretamisele Eesti Vabariigis.

1.4.3. Ühing organiseerib ja korraldab inglise buldogidega seonduvaid loenguid, seminare, koolitusprogramme, näitusi ning muid üritusi, mis aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

1.4.4. Inglise buldogide aretuse koordineerimine ja edendamine Eesti Vabariigis.

1.4.5. Tõualase kirjanduse ja infomaterjalide väljaandmine ja levitamine.

1.4.6. Oma liikmete huvide kaitsmine Eestis ja välisriikides.

1.4.7. Info kogumine ja aretusinfo vahetus maailma erinevate buldogite klubidega.

1.5. Ühing on iseseisev juriidiline isik kõigi seadustest tulenevate õiguste ja kohustustega. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, Ühingu kodukorrast, Eesti Kennelliidu põhikirjast ja FCI ning Eesti Kennelliidu poolt vastu võetud eeskirjadest.

1.6. Ühingul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

II LIIKMELISUS

2.1. Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised isikud alates 18. eluaastast, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt ühingu tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu. Ühingu liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt ühingu tegevuses, on tasunud sisseastumismaksu ja maksavad regulaarselt liikmemaksu.

2.2. Noorliikmeks (hääleõiguseta) võib astuda alates 14-ndast eluaastast.

2.3. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmele kinnitab ühingu üldkoosolek.

2.4.Ühingul on õigus nimetada auliikmeid. Auliikmetele ei kehti liikmemaks. Ühingu auliikmeks võib saada inimene, kes on teinud suure töö Ühingusse kuuluva tõu heaks. Auliikmed nimetab üldkoosolek ühingu liikme või juhatuse ettepanekul.

2.5. Ühingu liikmetel on igal ajal õigus juhatusele esitatava isikliku avalduse alusel Ühingust välja astuda. Liikme väljaastumine kinnitatakse juhatuse poolt.

2.6. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse 31 (kolmekümne ühe) päeva jooksul ning teatama sellest väljaastunud liikmele 7 (seitsme) päeva jooksul otsuse

2.7. Liikmeskonnast välja arvamine:

2.7.1. Ühingu liige, kes ei ole tasunud liikmemaksu tähtaegselt, arvatakse liikmete hulgast välja 6 kuu möödumisel liikmemaksu tasumise tähtajast.

2.7.2. Ühingu liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui ta on rikkunud Ühingu üldkoosoleku või juhatuse otsuseid, jätnud korduvalt või pahatahtlikult järgimata tema kenneltegevuse kohta kehtivaid eeskirju, kahjustab oma tegevuse või tegevusetusega Ühingu või kaasliikmete mainet või tema kohta on jõustunud sanktsiooniotsus MTÜ Eesti Kennelliit või mistahes õiguskaitseorgani poolt. Liikmeskonnast välja arvamise aluseks võivad olla ka muud põhjused, eelkõige usalduse kaotus ja kui ta seab oluliselt ohtu või kahjustab Ühingu tegevust, vara või eksisteerimist.

2.7.3 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul.

2.7.4 Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.7.5. Juhatuse poolt väljaarvatud Ühingu liikmel on juhatuse otsuse tühistamiseks õigus pöörduda kirjaliku avaldusega juhatuse koosolekule järgneva Ühingu üldkoosoleku poole.

2.8. Liikmeskonnast välja langemine:

2.8.1 Isik langeb liikmeskonnast välja üldistel alustel: a) füüsilise isiku teovõimetuse või surma korral; b) juriidilise isiku lõppemisel või reorganiseerimisel nii, et uus juriidiline isik ei vasta enam liikmelisuse üldnõuetele.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.Liikme õigused ja kohustused Ühingu suhtes tekivad alates tema liikmeks vastuvõtmise päevast.

3.2. Ühingu liikmel on õigus:

3.2.1. Osaleda kõigil Ühingu üritustel.

3.2.2 Võtta hääleõiguslikult osa Ühingu üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Ühingu liiget. Üks Ühingu liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni ühte (1) Ühingu liiget.

3.2.3. valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja teistesse organitesse;

3.2.4. Saada pidevat informatsiooni Ühingu tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta.

3.2.5. Teha ettepanekuid Ühingu töö paremaks korraldamiseks.

3.2.6. Lahkuda Ühingust kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumis- ja liikmemakse talle ei tagastata.

3.3. Ühingu liige on kohustatud: 3.3.1. Järgima Ühingu põhikirja.

3.3.2. Täitma Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on takistatud, peab liige sellest esimesel võimalusel informeerima juhatust.

3.3.3. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu.

3.3.4. Täitma FCI ja Eesti Kennelliidu normatiivakte.

3.3.5.Ühingu liikmelisuse kohta käiva arvestuse pidamiseks peab Ühingu liige teatama juhatusele oma elukoha, isikukoodi ja kontaktandmed, juriidiline isik tegutsemiskoha, registreerimisnumbri ja kontaktandmed. Andmete muutusest tuleb kahe kuu jooksul kirjalikult informeerida Ühingu juhatust. Ühingu liikmel on õigus keelata oma isikuandmete avaldamist kolmandatele isikutele.

3.3.6 Juhatus võib liikme Ühingust välja arvata, kui ta ei ole täitnud põhikirjast tulenevaid liikmekohustusi, või on kahjustanud Ühingut olulisel määral. Ühingust väljaarvatud liige võib üldkoosolekult taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist.

3.3.7. Liikmel, kes lahkub või arvatakse välja Ühingust pole mingit õigust Ühingu varale.

3.3.8. Liige, kellel on liikmemaks tasumata, kuid keda pole liikmeskonna seast välja arvatud, ei saa osaleda hääletamistel ega olla valitud juhtorganitesse. Juhul, kui mõnel juhtorgani liikmel on liikmemaks tasumata peatuvad tema volitused juhtorgani liikmena kuni liikmemaksu tasumiseni.

IV JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Üldkoosolek määrab tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise juhatusele.

4.2 Korralised üldkoosolekud toimuvad mitte harvemini kui iga 14 kuu järel ja selle toimumise ajast ning kohast tuleb Ühingu liikmeid informeerida kirjalikult või vastavasisulise teatega Ühingu häälekandjas (paberkandjal või digitaalne) vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis ühingu juhtimiste küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku valmistab ette ja kutsub kokku Juhatus.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust.

4.6. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui seadus või käesolev põhikiri ei näe ette teisiti.

4.7. Üldkoosoleku otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

4.8. Erakorraline üldkoosolek:

4.8.1. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kas juhatuse või Ühingu liikmete otsusega, kui selle poolt on vähemalt 1/3 liikmeskonnast. Kokkukutsumine otsustatakse vajadusel juhatuse poolt või vormistatakse juhatusele esitatud kirjaliku avaldusena, milles näidatakse ära kokkukutsumise põhjus ja planeeritud päevakord.

4.8.2. Erakorralise üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teavitatakse Ühingu liikmeid kirjalikult või vastavasisulise teatega Ühingu häälekandjas (paberkandjal või digitaalne) vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist ja kutses näidatakse ära erakorralise koosoleku kokku kutsumise põhjus ning planeeritud päevakord.

4.9. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.9.1. põhikirja muutmine;

4.9.2. ühingu eesmärgi muutmine;

4.9.3 inglise aretuserinõuete vastuvõtmine ning muutmine;

4.9.4. juhatuse liikmete määramine;

4.9.5. muude põhikirjas ettenähtud organite liikmete valimine;

4.9.6. liikmete väljaheitmine Tõuühingu juhatuse ettepanekul;

4.9.7. revisjonikomisjoni liikmete (revidendi) valimine ja tagasikutsumine.

4.9.8. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.9.9. tõuühingu tegevuse lõpetamine;

4.9.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.

4.9.11. Täienduste ja muudatuste tegemine põhikirja ja aretusnõuetesse

4.9.12. Juhatuse majandusaruande ja tegevusplaanide kinnitamine.

4.9.13. Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine.

4.9.14. Ühingu juhatuse ja revisjoni komisjoni valimine.

4.10. Ühingu tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil Ühingu juhatus, mille pädevuses on:

4.10.1. Ühingu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelistel perioodidel;

4.10.2. Ühingu liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;

4.10.3. Ühingu raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine;

4.10.4. Liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;

4.10.5. Majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;

4.10.6. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;

4.10.7. Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;

4.10.8. Ühingu esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;

4.10.9. Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;

4.10.10. Põhivahendite haldamine, käibevahendite seisu jälgimine;

4.10.11. Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

4.10.12. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega Ühingu liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused enne tähtaega lõpetada, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitab üldkoosolek lihthäälteenamusega.

4.11. Juhatuse liikmeid võib tagandada juhatuse ettepanekul või 1/10 Ühingu liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Eelnevalt peavad olema väljasaadetud kutsed üldkoosolekule vastava päevakorra punktiga. Juhatuse liige loetakse tagandatuks, kui selle poolt on hääletanud üldkoosoleku lihthäälteenamus.

4.12. Juhatus valib enda hulgast esimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.

4.13. Ühingut võivad kõigis õigustoimingutes esindada kaks (2) juhatuse liiget ühiselt.

4.14. Juhatus tuleb kokku esimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget.

4.15. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees.

4.16. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe hääl.

4.17. Ühingu juhatus töötab ühiskondlikel alustel, vastutades oma tegevuse ja tegevusetuse eest vastavalt EV seadusandlusele.

4.18. Ühingu organite liikmed täidavad oma ülesandeid üldjuhul tasuta. Ühingu üldkoosolek võib otsustada hüvitada juhtimisorganite liikmetele konkreetsete ülesannete täitmisel tehtud kulutused.

4.19. Ühingu juhatus on kolme (3) kuni viie (5) viieliikmeline ja valitakse ametisse kolmeks (3) aastaks.

V RAHALISED VAHENDID JA REVISJONI KOMISJON

5.1. Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.

5.2. Ühing saab tulu: 5.2.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest.

5.2.2. Ürituste ja koolituse korraldamisest.

5.2.3. Erialakirjanduse ja meenete müügist.

5.2.4. Sponsorite sihtlaekumistest.

5.2.5. Annetustest ja kingitustest. 5.2.6. Lepingulisest tegevusest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel.

5.3. Ühingu raha kasutatakse:

5.3.1. Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks.

5.3.2. Ühingu materiaalsete kulutuste katteks põhikirjaliste ülesannete täitmisel.

5.4. Revisjoni komisjon ja ühingu revideerimine:

5.4.1. Ühingu finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. 5.4.2. Revideerimise viib läbi revisjonikomisjon.

5.4.3. Revisjoni komisjon valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks ja koosneb vähemalt kahest (2) liikmest.

5.4.4. Revisjoni komisjoni liige ei saa olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

5.4.5. Finantsaruanne koos vajalike dokumentide ja juhatuse aruandega esitatakse revisjoni komisjonile vähemalt neli (4) nädalat enne üldkoosolekut.

5.4.6. Revisjoni komisjon annab kirjaliku arvamuse juhatusele vähemalt üks (2) nädalat enne üldkoosolekut.

VI TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Ühingu ühinemine teiste organisatsioonidega, jagunemine osadeks või likvideerimine toimub seadusega sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerimiskomisjon moodustatakse juhatuse liikmetest juhul, kui Ühingu üldkoosolek ei otsusta teisiti.

6.3. Ühingu likvideerimisel määrab üldkoosoleku otsus tema allesjäänud vara säilimise, üleandmise või realiseerimise. Auliikmetel pole tegevuse lõpetamisel õigust varale.

6.4. Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimustes juhindutakse seaduses sätestatust ja vastuolu korral kehtiva seadusega, lähtutakse seaduses sätestatust.